Podpora štátu

Príspevok od štátu

Týmto príspevkom si vie rodič pokryť až 70% nákladov na jasličky. Zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.
Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 €.

POSTUP :

  • čerpať ho môžete každý mesiac počas pobytu dieťatka v jasličkách až do 3.rokov resp. 6 rokov (s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) do výšky 280 €.
  • peniaze sú Vám posielané priamo na Váš účet, prípadne v hotovosti na úrade

Ako prvé si musíte na úrad sociálnych vecí a rodiny odniesť dohodu o opatrovaní dieťaťa potvrdenú našou pečiatkou a podpisom zodpovednej vedúcej jaslí. Potom si od nás vždy najneskôr do 8. dňa v mesiaci prevezmete faktúru, respektíve príjmový pokladničný doklad v sume, ktorá zodpovedá pobytu. S týmto dokladom pôjdete na úrad a tieto peniaze Vám úrad vráti.